Horizon WEB lietotāji

Horizon WEB lietotāju konfigurēšana tiek veikta RVS Horizon WEB lietotāju sarakstā, kurā glabājas visi lietotāju pieejas vārdi un paroles.

Horizon WEB lietotāji var būt gan konkrētās iestādes darbinieki, gan citas personas, kas nav iestādes darbinieki.

Katram Horizon WEB lietotājam tiek veidota sava pieeja Horizon WEB sistēmai, identificējot personu ar pieejas vārdu.

 

WEB lietotāju saraksts RVS Horizon pieejams izvēlnē: Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji.

 

Jaunu WEB lietotāju iespējams pievienot:

-  manuāli, WEB lietotāju sarakstā nospiežot pogu Jauns un aizpildot ievadformu WEB lietotāji, kas aprakstīta zemāk.

-  automātiski, ģenerējot no RVS Horizon Personu saraksta (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personas kartiņas) - iezīmē lietotājus un izvēlnē izvēlas darbību Veikt operāciju -> Izveidot WEB lietotājus (skat.WEB lietotāju automātiskā ģenerēšana).

 

 

Pievienojot jaunu lietotāju, ievadlogā jāievada:

Pieejas vārds

lietotāja identifikācijas vārds.

Lai izmantotu Windows domēna autorizēšanos, WEB lietotāja pieejas vārdam jāsakrīt ar domēna lietotāja vārdu un jābūt norādītam ar domēna prefiksu. Piemēram, norādot pieejas vārdu „DOMAIN\LIETOTAJS”, „DOMAIN” ir Windows domēna vārds un „LIETOTAJS” ir lietotāja vārds. Sistēma neatbalsta lietotāja vārdu, izteiktu e-pasta formā.

Aktīvs

pazīme, vai reģistrētais WEB lietotājs ir aktīvs un vai tam ir tiesības pieslēgties Horizon WEB;

Vārds

lietotāja vārds;

Uzvārds

lietotāja uzvārds;

Mainīt paroli

pazīme par paroles maiņu: ja izvēles rūtiņu atzīmē, kļūst aktīvi paroles ievadlauki un iespējams ievadīt jaunu paroli;

Parole

lietotāja parole;

Parole pārbaudei

paroles atkārtojums;

Personas kods

informatīvs lauks;

Telefons

informatīvs lauks;

e-pasts

informatīvs lauks (netiek izmantots e-pastu sūtīšanai);

Horizon lietotājs

WEB lietotājam piesaistītais Horizon lietotājs (RVS Horizon izvēlne Sistēma -> Administrēt -> Lietotāji).

Atbilstoši piesaistītajam Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus. Vienam Horizon lietotājam var būt piesaistīti vairāki WEB lietotāji. Ja nepieciešams, Horizon lietotāju reģistrs jāpapildina, lai iekļautu attiecīgajai WEB lietotāja lomai nepieciešamo tiesību komplektu.

Piezīmes

ja nepieciešams, var ievadīt komentārus brīvā formātā.

 

Pārējā informācija jānorāda ievadformas lappusēs.

 

Lappuse Objekti

 

Horizon WEB lietotājam piesaistītie objekti, kas būs pieejami attiecīgajā firmā.

 

Lai Horizon WEB nodrošinātu datu attēlojumu par darbinieka vai tā padoto darbinieku datiem, obligāti nepieciešams izveidot WEB lietotāja sasaisti ar personu no Personu saraksta (vairāk skat. WEB lietotāju un Personu sasaiste).

Lai izveidotu sasaisti, lappuses rindiņā jānorāda šādi dati:

Firma

firma, kurā tiek veidots WEB lietotājs;

Veids

no piedāvātā objektu saraksta jāizvēlas Persona;

Kods, Nosaukums

laukā Kods, nospiežot pogu , tiek atvērts Personu saraksts, no kura izvēlas attiecīgo personu, abos laukos tiek attēlots pilns personas nosaukums;

Datums no,

Datums līdz

datumu laukos tiek norādīts, kādā periodā Web lietotājam pieejama informācija par personu, kas izvēlēta no personu saraksta.

 

 

 

 

 

Lappuse Firmas

 

Lappusē tiek norādītas RVS Horizon firmas, ar kuru datiem WEB lietotājs ir tiesīgs strādāt.

Papildus tiek norādīts laika periods, kurā atļauts ar šo firmu strādāt. Ja tiek atļauts strādāt ar vairākām firmām, tad jāatzīmē, kura firma tiks piedāvāta pēc noklusējuma.

 

 

WEB lietotāja autorizācija  notiek, izmantojot norādīto pieejas vārdu un paroli un nospiežot pogu (skat. pieslēgšanās sistēmai).

 

Ja lietotājs pieslēdzas Horizon WEB, izmantojot Windows autentifikāciju, Horizon WEB autorizēšanās logā jānorāda lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS> un

jānospiež poga . Ja lietotājs tiek identificēts, notiek autorizēšanās sistēmā.

 

Pieslēdzoties Horizon WEB attālināti (ja to pieļauj iestādes iekšējie drošības noteikumi), Horizon WEB autorizēšanās logā jāievada lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS>, parole, ko lietotājam nosūtījis sistēmas administrators un jāspiež poga .

Ja tiek izmantota attālinātā pieslēgšanās sistēmai, jādefinē Horizon WEB drošības uzstādījumi.

 

WEB lietotājus nav paredzēts dzēst. Ja tiek izbeigtas darba attiecības ar darbinieku vai tiek pieņemts lēmums darbiniekam liegt pieeju Horizon WEB, jānoņem pazīme Aktīvs. Ja darbiniekam mainās vārds/uzvārds, tad WEB lietotāja, atbildīgās personas un pamatlīdzekļu lietotāja kartiņās manuāli jāveic izmaiņas, bet sasaiste ar personas kartiņu nepazūd (skat. WEB lietotāju un Personu sasaiste).